Regulamin konkursu Wyzwanie Fotograficzne, organizowanego przez Moj Szop ltd

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Mój Szop ltd Unit 4E Enterprise Court, Rotherham, England, VAT: GB 225361135
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie instagram.com/jestrudo (zwanej dalej “Profil”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „obserwuj” na Profilu.
 4. Konkurs trwa od 21.10.2019 do 25.10.2019 do godziny: 23:59.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 28.10.2019 za pośrednictwem Profilu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagrama.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na aktywnym uczestnictwie w Wyzwaniu Fotograficznym, tj. udostępnianiu zdjęć z hasztagiem #FotoWyzwanieJestRudo na profilu uczestnika na Instagramie.
 2. W konkursie zostanie wybranych 13 zwycięzców.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą uczestników, którzy wykazali największe zaangażowanie w Wyzwanie Fotograficzne, aktywnie publikując zdjęcia konkursowe oraz udzielając się w społeczności. W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie lub przez adres e-mail.

Nagroda

 1. W konkursie przewidziane są trzy nagrody:
  1. I miejsce – Kurs online „Podstawy fotografii”
  2. II miejsce – Pakiet 5 lekcji fotografii
  3. III miejsce – Świetliste nakładki do Photoshopa lub Gimpa
 2. Nagrody mają formę elektroniczną, dlatego dostęp do nich zostanie przekazany zwycięzcom na wskazany adres e-mail.
 3. Adres e-mail do wysyłki nagród należy podać nie później niż do dnia 30.10.2019. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Profilu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Wyzwanie Fotograficzne”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Profilu.